• Algemene Vergadering

  Beste Willem II'er,

  Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 15 december a.s., aanvang: 20.00 uur In het paviljoen op het Noorderpark, Heikantlaan 110, 5049 AN Tilburg

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Mededelingen
  3. In- en uitgaande stukken.
  4. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. (op te vragen bij de secretaris)
  5. Jaarverslag van de secretaris. (op te vragen bij de secretaris)
  6. Jaarverslag van de penningmeester: Vaststelling van de jaarrekening van het jaar seizoen 2021-2022 en de begroting van het seizoen 2022-2023.
  7. Verslag Kascommissie
  8. Verkiezing Reserve Kascontrole commissielid.
   Kandidaten kunnen zich 48 uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
  9. Verkiezing bestuursleden.
   Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende personen aftredend:

   Mevr. A. van der Meulen herkiesbaar
   De Heer A. Smeulders, herkiesbaar
   Bestuurslid vacant - Kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
  10. Toekomstplannen Willem II
  11. Stand van zaken van de vereniging Willem II / Gemeente Tilburg
  12. Onderscheidingen.
  13. Rondvraag.
  14. Sluiting.

  Met vriendelijke groet,

  namens het bestuur van de vereniging Willem II,

  Annemarie van der Meulen

  Secretaris.