• Algemene Vergadering

  Hierbij nodigen wij de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op Donderdag 28 november  a.s., aanvang: 20.00 uur in het paviljoen op het Noorderpark, Heikantlaan 110 5049 AN Tilburg. 


  Agenda:
   

  1. Opening door de voorzitter.

  2. mededelingen

  3. In- en uitgaande stukken.

  4. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering.
   Beschikbaar via mail secretaris@willem2.net

  5. Jaarverslag van de secretaris.
   Beschikbaar via mail secretaris@willem2.net

  6. Jaarverslag van de penningmeester:
   Vaststelling van de jaarrekening van het jaar seizoen 2018-2019) en de begroting van het jaar (seizoen 2019-2020).

  7. Verslag Kascommissie

  8. Verkiezing reservere Kascontrole commissielid
   Kandidaten kunnen zich 48 uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

  9. Verkiezing bestuursleden.
   Volgens het rooster van aftreden zijn de volgende personen aftredend:
   P. Spijkers, niet herkiesbaar - Bestuur stelt als kandidaat voor de Mevr. A. van der Meulen
   A. Smeulders, herkiesbaar
   Bestuurslid Vacature - Bestuur stelt als kandidaat voor de heer P. Coolen
   Bestuurslid vacant - Kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
   Kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

  10. Stand van zaken van de vereniging Willem II / Gemeente Tilburg

  11. Onderscheidingen.

  12. Rondvraag.

  13. Sluiting.            

  1.    Vaststelling van de jaarrekening van het jaar seizoen 2018-2019 en de begroting van het seizoen 2019-2020.