• Algemene Vergadering

  Beste Willem II'er,

  Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op 20 december a.s., aanvang: 20.00 uur In het paviljoen op het Noorderpark, Heikantlaan 110, 5049 AN Tilburg

  Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Mededelingen
  3. In- en uitgaande stukken.
  4. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. (op te vragen bij de secretaris)
  5. Jaarverslag van de secretaris. (op te vragen bij de secretaris)
  6. Jaarverslag van de penningmeester: Vaststelling van de jaarrekening van het jaar seizoen 2022-2023 en de begroting van het seizoen 2023-2024. (op te vragen bij de secretaris) 
  7. Verslag Kascommissie
  8. (her-)verkiezing Reserve Kascontrole commissielid.
   Kandidaten kunnen zich 48 uur voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
  9. Verkiezing bestuursleden.
   Aftredend en herkiesbaar Hans Van Erven
   Aftredend en herkiesbaar Gandert Roossen
   Bestuurslid vacant - Bestuur stelt voor Nathalie Brouwers.
   Tegen kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
  10. Toekomstplannen en stand van zaken Willem II
  11. Onderscheidingen.
  12. Rondvraag.
  13. Sluiting.

  Met vriendelijke groet,

  namens het bestuur van de vereniging Willem II,

  Annemarie van der Meulen

  Secretaris.